immunomodulator medication

April 13, 2019
Copaxone in Dano Health view

Copaxone (Glatiramer Acetate) in Dano Health view

Copaxone (Glatiramer Acetate) in Dano Health view Glatiramer acetate with the trade name “Copaxone” is a combination of four naturally amino acids: L-glutamic acid, L-alanine, L-tyrosine, […]